Danh sách văn bản - biểu mẫu

# Tên biểu mẫu Loại biểu mẫu File
1 Thuyết minh đề tài KH&CN (Sinh viên) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
2 Thuyết minh đề tài KH&CN (Giảng viên) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
3 Thuyết minh đề tài Văn bản Tải file
4 Thông tư.90.BTC.về KH&CN Văn bản Tải file
5 Thông tư.55.2015.TTLT.BTC.BKHCN Văn bản Tải file
6 Thông tư.45_2020_TT_BGDĐT.KHCN Văn bản Tải file
7 Thông tư.27.2015.TTLT.BKHCN.BTC Văn bản Tải file
8 Thông tư.22_2011_TT-BGDĐT về KHCN Văn bản Tải file
9 Thông tư.04.2015.TT.BKHCN Văn bản Tải file
10 Thông tư 37 - Bộ KHCN Văn bản Tải file
11 Thông tư 22_2011_TT-BGDDT Văn bản Tải file
12 Thông tư 19 qui định hoạt động sinh viên-nghiên cứu khoa học Văn bản Tải file
13 Thông tư - Bộ giáo dục đào tạo.Số 19./2012 Văn bản Tải file
14 Thông tin khoa học số 4/2019 Bài báo khoa học Tải file
15 Thông tin khoa học số 3/2020_NEW Bài báo khoa học Tải file
16 Thông tin khoa học năm 2021-Quý 1 Bài báo khoa học Tải file
17 Thông tin khoa học năm 2020 Bài báo khoa học Tải file
18 Thông tin khoa học năm 2019 Bài báo khoa học Tải file
19 Thông tin khoa học năm 2018 Bài báo khoa học Tải file
20 Thông tin khoa học năm 2017 Bài báo khoa học Tải file
21 Thông tin khoa học năm 2016 Bài báo khoa học Tải file
22 Thông báo tiếp nhận bài viết đăng "Bản tin-Thông tin khoa học" số 2/2021 Bài báo khoa học Tải file
23 Thông báo thống kê thành tích NCKH 2021 Văn bản Tải file
24 Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, lần thứ VIII, năm 2020-2021 Văn bản Tải file
25 Thể lệ bài viết TTKH 2020 Văn bản Tải file
26 Quyết định quản lý thông tin khoa học Văn bản Tải file
27 Quyết định nghiên cứu mạnh 20.4.2021 Văn bản Tải file
28 Quyết định giao đề tài KH&CN Văn bản Tải file
29 Quyết định giao đề tài 4/2021 Văn bản Tải file
30 Quyết định giao đề tài 2021 GV Văn bản Tải file
31 Quyết định công nhận sản phẩm NCKH tháng 7/2020 Văn bản Tải file
32 Quyết định công nhận đề tài 2019-2020 Văn bản Tải file
33 Quyết định công nhận đề tài 10/2020 Văn bản Tải file
34 Quyết định công nhận đề tài 1/2021 Văn bản Tải file
35 Quy trình quản lý đề tài/dự án KH&CN 2020 Văn bản Tải file
36 QUY ĐỊNH HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI Văn bản - biểu mẫu hợp tác quốc tế Tải file
37 Quy định chấm điểm Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa Văn bản Tải file
38 Quy chế quản lý khoa học và công nghệ Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
39 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA VLUTE Văn bản - biểu mẫu hợp tác quốc tế Tải file
40 QT-NC-03 Tổ chức đoàn đi CT nước ngoài (QLKH) Văn bản - biểu mẫu hợp tác quốc tế Tải file
41 QT-NC-02 Tiếp đón đoàn khách QT (QLKH) Văn bản - biểu mẫu hợp tác quốc tế Tải file
42 QĐ.TTg.2004 Văn bản Tải file
43 Phụ lục hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
44 Phiếu xác nhận triển khai ứng dụng đề tài KH&CN (XHNV) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
45 Phiếu xác nhận triển khai ứng dụng đề tài KH&CN (KHKT) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
46 Phiếu nhận xét phản biện nghiệm thu đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
47 Phiếu giao nhận sản phẩm đề tài KH&CN (TT-TTTV) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
48 Phiếu giao nhận sản phẩm đề tài KH&CN (Phòng thiết bị) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
49 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
50 Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN 2021 Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
51 Phiếu đăng ký đề tài KH&CN (Sinh viên) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
52 Phiếu đăng ký đề tài KH&CN (Giảng viên) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
53 Phiếu đăng ký đề tài Văn bản Tải file
54 Phiếu chấm điểm thuyết minh đề tài KH&CN cấp Khoa Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
55 Phiếu chấm điểm thuyết minh đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
56 Phiếu chấm điểm nghiệm thu đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
57 Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
58 Nghiên cứu khoa học Sinh viên 2020 Văn bản Tải file
59 Nghị.định.54.2016.ND.CP.về.KH&CN Văn bản Tải file
60 Nghị.định 99.2014.KHCN Văn bản Tải file
61 Nghị định Luật Sở hữu trí tuệ và quyền tác giả, quyền liên quan Văn bản Tải file
62 Mục lục-Thông tin khoa học số 1/2020 Bài báo khoa học Tải file
63 Mẫu tổng hợp kế hoạch đăng ký đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
64 Mẫu thông tin sinh viên chủ nhiệm đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
65 Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN của Sinh viên Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
66 Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN của Giảng viên Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
67 Mẫu quyết định công nhận sản phẩm NCKH 2019-2020 Văn bản Tải file
68 Mẫu phản biện bài báo Thông tin Khoa học Văn bản Tải file
69 Mẫu lý lịch khoa học cho chủ nhiệm đề tài KH&CN (Giảng viên) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
70 Mẫu dự trù vật tư Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
71 Mẫu định dạng Giáo trình Sách xuất bản Tải file
72 Mẫu bìa báo cáo tổng kết đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
73 Mẫu báo cáo tổng kết (KHXH&NV) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
74 Mẫu báo cáo tổng kết (KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thực nghiệm) Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
75 Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
76 Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
77 Mẫu báo cáo quá trình thực hiện đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
78 Mẫu 05-HTQT. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN CT Văn bản Tải file
79 Mẫu 04-HTQT. ĐƠN XIN ĐI CT Văn bản Tải file
80 Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học Văn bản Tải file
81 Ký kết hợp tác - Trường ĐHSPKT Vĩnh Long và SGD-ĐT Văn bản Tải file
82 Kế hoạch-Nhập dữ liệu phần mềm QLKH 2021 Văn bản Tải file
83 Kế hoạch-Hội thảo khoa học 2021 Văn bản Tải file
84 Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 2020-2021 Văn bản Tải file
85 Hướng dẫn-quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
86 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý khoa học Văn bản Tải file
87 Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
88 Đơn xin thay đổi chủ nhiệm đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
89 Đơn xin hủy hợp đồng đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
90 Đơn xin gia hạn hợp đồng đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
91 Đề xuất nhiệm vụ KHCN 2021 Văn bản Tải file
92 CÔNG VĂN ĐẾN 358 mã số ISSN Bài báo khoa học Tải file
93 Công văn Bộ LĐ-TB-XH Văn bản Tải file
94 Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường Văn bản Tải file
95 BM-NC-31-00-Báo cáo KQ đi công tác Văn bản Tải file
96 Biên bản xét chọn đề tài KH&CN cấp Khoa Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
97 Biên bản thanh lý hợp đồng KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
98 Biên bản nghiệm thu đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
99 Biên bản đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
100 Bìa thuyết minh đề tài Văn bản Tải file
101 Bìa hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
102 Bảng phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ Văn bản Tải file
103 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
104 Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài KH&CN Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
105 Bản nhận xét phản biện thuyết minh cấp Khoa Đề tài / Dự án KH&CN Tải file
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 70

Số truy cập trong tháng: 42250

Tổng số truy cập: 1306596

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn