Đề tài / Dự án KH&CN

# Tên biểu mẫu File
1 Thuyết minh đề tài KH&CN (Sinh viên) Tải file
2 Thuyết minh đề tài KH&CN (Giảng viên) Tải file
3 Quy chế quản lý khoa học và công nghệ Tải file
4 Phụ lục hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN Tải file
5 Phiếu xác nhận triển khai ứng dụng đề tài KH&CN (XHNV) Tải file
6 Phiếu xác nhận triển khai ứng dụng đề tài KH&CN (KHKT) Tải file
7 Phiếu nhận xét phản biện nghiệm thu đề tài KH&CN Tải file
8 Phiếu giao nhận sản phẩm đề tài KH&CN (TT-TTTV) Tải file
9 Phiếu giao nhận sản phẩm đề tài KH&CN (Phòng thiết bị) Tải file
10 Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN Tải file
11 Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN 2021 Tải file
12 Phiếu đăng ký đề tài KH&CN (Sinh viên) Tải file
13 Phiếu đăng ký đề tài KH&CN (Giảng viên) Tải file
14 Phiếu chấm điểm thuyết minh đề tài KH&CN cấp Khoa Tải file
15 Phiếu chấm điểm thuyết minh đề tài KH&CN Tải file
16 Phiếu chấm điểm nghiệm thu đề tài KH&CN Tải file
17 Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN Tải file
18 Mẫu tổng hợp kế hoạch đăng ký đề tài KH&CN Tải file
19 Mẫu thông tin sinh viên chủ nhiệm đề tài KH&CN Tải file
20 Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN của Sinh viên Tải file
21 Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN của Giảng viên Tải file
22 Mẫu lý lịch khoa học cho chủ nhiệm đề tài KH&CN (Giảng viên) Tải file
23 Mẫu dự trù vật tư Tải file
24 Mẫu bìa báo cáo tổng kết đề tài KH&CN Tải file
25 Mẫu báo cáo tổng kết (KHXH&NV) Tải file
26 Mẫu báo cáo tổng kết (KH tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thực nghiệm) Tải file
27 Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đề tài KH&CN Tải file
28 Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN Tải file
29 Mẫu báo cáo quá trình thực hiện đề tài KH&CN Tải file
30 Hướng dẫn-quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên Tải file
31 Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN Tải file
32 Đơn xin thay đổi chủ nhiệm đề tài KH&CN Tải file
33 Đơn xin hủy hợp đồng đề tài KH&CN Tải file
34 Đơn xin gia hạn hợp đồng đề tài KH&CN Tải file
35 Biên bản xét chọn đề tài KH&CN cấp Khoa Tải file
36 Biên bản thanh lý hợp đồng KH&CN Tải file
37 Biên bản nghiệm thu đề tài KH&CN Tải file
38 Biên bản đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN Tải file
39 Bìa hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN Tải file
40 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị KH&CN Tải file
41 Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài KH&CN Tải file
42 Bản nhận xét phản biện thuyết minh cấp Khoa Tải file
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 62

Số truy cập trong tháng: 42242

Tổng số truy cập: 1306588

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn