Sách xuất bản

Trang chủ Sách xuất bản Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

# Chi tiết
Tên sách Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội
Tên nhà xuất bản Khoa học xã hội
Loại sách Chuyên khảo
Thời gian xuất bản / công bố 03-2022
Xuất bản In lần 1
Tác giả Trần Đại Phước
Đơn vị Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
Ghi chú

Các sách xuất bản liên quan

Xác suất thống kê

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Tác giả: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Giáo trình xử lý ảnh

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Tác giả: Phan Anh Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Sinh học đại cương

Loại sách: Giáo trình

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Tác giả: Trương Văn Xạ

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội

Loại sách: Chuyên khảo

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 89

Số truy cập trong tháng: 42269

Tổng số truy cập: 1306615

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn