Hội đồng phản biện sách/báo

Tổng số: 3

Sách tham khảo: Đạo đức nghề Công tác xã hội

Cấp hội đồng: Sách xuất bản Quốc gia

Loại hội đồng: Sách

Thời gian tổ chức: 20-12-2021

Thành viên: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 45

Số truy cập trong tháng: 42225

Tổng số truy cập: 1306571

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn