Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch khoai lang tím và chất trợ động carrageenan đến chất lượng đậu hũ khoai lang tím

# Chi tiết
Tên đề tài Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ dịch khoai lang tím và chất trợ động carrageenan đến chất lượng đậu hũ khoai lang tím
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu Đề tài đang thực hiện
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 06-2021 / 06-2022
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Ứng phó với những khó khăn tâm lý của sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Biên Soạn Ngân Hàng Câu hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý Đại Cương

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 06-2014

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 862

Số truy cập trong tháng: 11165

Tổng số truy cập: 200848

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn