Đề tài KH&CN

Trang chủ Đề tài khoa học & công nghệ Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và bao bì đến thời gian bảo quản thanh long ruột đỏ tại tỉnh Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên đề tài Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và bao bì đến thời gian bảo quản thanh long ruột đỏ tại tỉnh Vĩnh Long
Cấp đề tài Cấp Cơ sở
Đơn vị chủ trì
Thời gian nghiệm thu 02-2021
Điểm số
Thời gian bắt đầu / kết thúc 02-2020 / 12-2020
Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ
Loại hình Nghiên cứu ứng dụng
Thành viên Trần Minh Phúc
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các đề tài liên quan

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp Input shaping

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước dừa chanh sả hạt chia đóng chai

Cấp đề tài: Cấp Cơ sở

Thời gian nghiệm thu: 03-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu và chế tạo mô hình nghịch lưu CASCADE 5 bậc

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Mai Nhật Thiên

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng văn hoá chất lượng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 760

Số truy cập trong tháng: 22034

Tổng số truy cập: 164468

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn