Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 2

Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn tâm lý, động lực học tập và kết quả học tập của sinh viên ĐH SPKT Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong, Nguyễn Nghiêm Thái Minh, Huỳnh Thị Dư

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của thế hệ Z trên các trang thương mại điện tử tại Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Cao Thanh Phong (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Kim Anh , Nguyễn Nhã Uyên )

Đơn vị: Khoa Kinh tế - Luật

Ghi chú: Đề tài đang đề xuất

THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 907

Số truy cập trong tháng: 11210

Tổng số truy cập: 200893

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn