Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 1

Xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đảm bảo chất lượng bên trong

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 10-2020

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 103

Số truy cập trong tháng: 42283

Tổng số truy cập: 1306629

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn