Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 2

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Hoàng Tâm

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 619

Số truy cập trong tháng: 10922

Tổng số truy cập: 200605

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn