Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 2

Nghiên cứu triển khai phần mềm EMS hỗ trợ quy trình xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 07-2022

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2867

Số truy cập trong tháng: 41246

Tổng số truy cập: 364418

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn