Đề tài/dự án KH & CN

Tổng số: 1

Thiết kế quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO

Cấp đề tài: Cấp Trường (cơ sở)

Thời gian nghiệm thu: 12-2019

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 369

Số truy cập trong tháng: 18502

Tổng số truy cập: 160936

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn