Bài tham luận khoa học

Tổng số: 1

Tổng quan về các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Cấp bài tham luận: Cấp Trường (cơ sở)

Tên hội thảo: Hội thảo khoa học phát triển nghề CTXH ở TP.HCM trong bối cảnh hiện nay

Thời gian: 07-12-2020

Tác giả: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 58

Số truy cập trong tháng: 22122

Tổng số truy cập: 164556

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn