Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Effects of gibberellic acid on the antioxidant activity of soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

# Chi tiết
Tên bài báo Effects of gibberellic acid on the antioxidant activity of soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination
Tên tạp chí International Journal of Food Science and Nutrition
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung Abstract Changes in antioxidant compounds and antioxidant activity were studied in soybean seeds during germination applied gibberellic acid (GA3) in soaking water. GA3 concentrations in soaking water were set up as 0; 0.001; 0.01; 0.1; 1 and 10mg/L. The soaking process was carried out at ambient temperature for 12 hours prior germination. Soaked soybeans were germinated in dark condition, at 25oC for 0, 12, 23, 36, 48, 60 and 72 hours. The total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), vitamin C and α- tocopherol contents as well as antioxidant activity assayed by DPPH radical-scavenging activity in terms of IC50 of germinated soybean were determined. It was found that, the increase of germination time caused an increase the TPC, TFC, vitamin C, α- tocopherol as well as antioxidant activity and most of them tend to reach the maximum values after a period of 60 hours of germination. In addition, GA3 has a profound effect upon the antioxidant potentials and it caused a significant enhancement in the production of antioxidant compounds when compared to control. GA3 1mg/L in soaking solution was proposed as optimum concentration to apply for soaking process. Keywords: Gibberellic acid, germination, phenolics, flavonoids, antioxidant compounds
Tác giả Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng thiết bị sấy cói lác giảm tổn thất sau thu hoạch

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 39

Số truy cập trong tháng: 11389

Tổng số truy cập: 201072

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn