Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Time and temperature dependence of antioxidant activity from soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

# Chi tiết
Tên bài báo Time and temperature dependence of antioxidant activity from soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination
Tên tạp chí International Journal of Food Science and Nutrition
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành ISSN: 2455-4898
Nội dung Abstract The influence of germination temperature and time on the antioxidant activity of soybean seeds was investigated. The MTĐ 760 soybean cultivar was germinated in dark condition at 22, 25, 28oC and ambient temperature for 0, 12, 23, 36, 48, 60 and 72 hours. The total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), vitamin C and α-tocopherol contents as well as antioxidant activity (AA) assayed by DPPH radical-scavenging activity in terms of IC50 of germinated soybean were determined. These values increased with the increase of germination time for all applied germination temperature and they tend to reach the maximum values after a period of 60 hours. Germination temperature also influenced these parameters and generally at 25oC they reached the highest values. The TPC, TFC, vitamin C and IC50 value of soybean seed germinated at 25oC for 60 hours were respectively 8.11 ± 0.03 mgGAE/g (DW); 6.45 ± 0.09 mgQE/g (DW); 12.80 ± 0.02 mg/g (DW) and 5.49 ± 0.03 mg/ml. The maximum content of α-tocopherol after 72 hours of germination was 0.247±0.004mg/g (DW). Correlation studies indicated significant negative correlation between the values of IC50 with TPC (r = –0.968). Keywords: Soybeans, germination, temperature, total phenolic content, IC50 value
Tác giả Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

PHÁT HIỆN TỔN THƯƠNG PHỔI BẰNG KỸ THUẬT HỌC SÂU TRONG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ SONG SONG SPARK

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Khảo sát tính ổn định bộ điều khiển trượt cho hệ thống tuyến tính dựa vào LMI

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc, Võ Huỳnh Trung Toàn, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Lưu Trần Trọng Linh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Deep Learning-Based Pneumonia Detection Using Big Data Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Truyền động thủy lực điều khiển sơ cấp cho hệ thống neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ rừng trồng vùng đồi núi có độ dốc cao

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2018

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Tình hình bệnh suy thận trên chó tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2016

Thành viên: Trương Phúc Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 864

Số truy cập trong tháng: 11167

Tổng số truy cập: 200850

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn