Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Time and temperature dependence of antioxidant activity from soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

# Chi tiết
Tên bài báo Time and temperature dependence of antioxidant activity from soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination
Tên tạp chí International Journal of Food Science and Nutrition
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành ISSN: 2455-4898
Nội dung Abstract The influence of germination temperature and time on the antioxidant activity of soybean seeds was investigated. The MTĐ 760 soybean cultivar was germinated in dark condition at 22, 25, 28oC and ambient temperature for 0, 12, 23, 36, 48, 60 and 72 hours. The total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), vitamin C and α-tocopherol contents as well as antioxidant activity (AA) assayed by DPPH radical-scavenging activity in terms of IC50 of germinated soybean were determined. These values increased with the increase of germination time for all applied germination temperature and they tend to reach the maximum values after a period of 60 hours. Germination temperature also influenced these parameters and generally at 25oC they reached the highest values. The TPC, TFC, vitamin C and IC50 value of soybean seed germinated at 25oC for 60 hours were respectively 8.11 ± 0.03 mgGAE/g (DW); 6.45 ± 0.09 mgQE/g (DW); 12.80 ± 0.02 mg/g (DW) and 5.49 ± 0.03 mg/ml. The maximum content of α-tocopherol after 72 hours of germination was 0.247±0.004mg/g (DW). Correlation studies indicated significant negative correlation between the values of IC50 with TPC (r = –0.968). Keywords: Soybeans, germination, temperature, total phenolic content, IC50 value
Tác giả Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu so sánh hiệu suất xe hybrid và xe truyền thống trên nền tảng GT-Suite

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Lê Minh, Nguyễn Văn Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Detection and Classification Defects on Exported Banana Leaves by Computer Vision

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Experimental research on coefficient of slip at brake time of tractor semi-traile

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Applying SAE J1266 Standard to Test the Efficiency of Active Rear Axle on Light Trucks

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 352

Số truy cập trong tháng: 239382

Tổng số truy cập: 820340

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn