Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions

# Chi tiết
Tên bài báo Quality, protease inhibitor and gelling property of duck egg albumen as affected by storage conditions
Tên tạp chí Journal of Food Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2018
Đường link https://doi.org/10.1007/s13197-017-2960-6
Số phát hành 55
Nội dung Physicochemical properties, trypsin inhibitory activity, and gelling properties of albumen from duck egg during 15 days of storage at 4 C and room temperature (28–30 C) were studied. As the storage time increased, Haugh unit and moisture content decreased, while the pH value increased (P< 0.05). The rate of changes was lower at 4 C. Trypsin inhibitory activity in albumen from egg stored at 4 C was higher than that kept at room temperature throughout the storage time (P< 0.05). Nevertheless, no differences in protein patterns were observed during the storage. Based on texture profile analysis, the highest hardness, gumminess, and chewiness were found at day 3 for room temperature and at day 6 for 4 C. Higher values were attained for eggs kept at 4 C. Conversely, albumen gels made from eggs stored at room temperature exhibited higher cohesiveness, adhesiveness, springiness, resilience than those kept at 4 C. The gels had the lowered whiteness when eggs were stored for a longer time, particularly at room temperature. Thus, storage condition directly affected the quality of albumen from duck egg.
Tác giả Trần Hồng Quân
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Determination of Optimum Gear Ratios of a Two-stage Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Exchanged Grinding Wheel Diameter for Minimum Cost in External Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Xuan Tu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

A research on the effects of suspension stiffness on dynamic load on Dongfeng DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ảnh hưởng của Sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài Nam Dok Mai Si Thong

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 194

Số truy cập trong tháng: 10465

Tổng số truy cập: 314740

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn