Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark

# Chi tiết
Tên bài báo An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark
Tên tạp chí Proceedings of the 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020), published by Springer in series Lecture Notes in Artificial Intelligence (CCIS 1287)/LNAI
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú Scopus

Các bài báo khoa học liên quan

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

“Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu độ bền khung sát xi bằng phần mềm Ansys Workbench

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Research and evaluation simulation on the working process of the suspension system on KIA MORNING car manufactured in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 368

Số truy cập trong tháng: 25233

Tổng số truy cập: 167667

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn