Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark

# Chi tiết
Tên bài báo An Efficient Approach for Improving Recursive Joins Based on Three-Way Joins in Spark
Tên tạp chí Proceedings of the 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020), published by Springer in series Lecture Notes in Artificial Intelligence (CCIS 1287)/LNAI
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú Scopus

Các bài báo khoa học liên quan

Điều khiển góc cánh Tuabin gió để ổn định công suất máy phát điện dùng mạng Nơ - ron mờ hồi quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

“Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Effects of gibberellic acid on the antioxidant activity of soybean seeds (Glycine max L. Merr.) during germination

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Trần Minh Phúc (Thành viên ngoài trường/khác: Duong Thi Phuong Lien, Phan Thi Bich Tram, Ha Thanh Toan)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC BAN ĐẦU VÀ ĐỘ DỐC ĐẾN HIỆU QUẢ PHANH XE TẢI 1,25 TẤN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Minh Phụng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Automatic Identification of Intracranial Hemorrhage on CT/MRI Image Using Meta-Architectures Improved from Region-based CNN

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Thị Hoàng Yến, Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 497

Số truy cập trong tháng: 239527

Tổng số truy cập: 820485

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn