Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Effect of the calcination temperature of the FTO/PbS cathode on the performance of a quantum dot-sensitized solar cell

# Chi tiết
Tên bài báo Effect of the calcination temperature of the FTO/PbS cathode on the performance of a quantum dot-sensitized solar cell
Tên tạp chí AIMS Materials Science
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 05-2023
Đường link https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/matersci.2023023
Số phát hành
Nội dung As a cheaper alternative to the industrial Pt electrode used in quantum-sensitized solar cells, the electrophoresis process is employed to create the low-cost FTO/PbS cathode. For structural cubic and sizes ranging from 40 nm to 200 nm, structure and morphology were investigated using high-resolution scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The conversion efficiency of solar cells is significantly impacted by the calcination temperatures of cathodes at 100 ℃, 150 ℃, 200 ℃, and 300 ℃ under vacuum. The FTO/PbS cathode electrode was therefore calcined at 150 ℃ with a maximum efficiency of 3.938%. This happens as a result of the complete fusion of PbS nanoparticles with crystal at 150 ℃, which reduces resistance and increases electron lifetime compared to other temperature combinations.
Tác giả Hà Thanh Tùng
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ phanh đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường ướt

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Impact of electron beam irradiation on the chlorophyll degradation and antioxidant capacity of mango fruit

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Apiradee Uthairatanakij, Varit Srilaong, Natta Laohakunjit, Masaya Kato, Pongphen Jitareerat)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Compentency Framework Of Technical Lecturers At Universities

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 99

Số truy cập trong tháng: 42279

Tổng số truy cập: 1306625

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn