Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Developing Scientific Research Of Technical Lecturers In VietNamese Universities In The Current Conntext

# Chi tiết
Tên bài báo Developing Scientific Research Of Technical Lecturers In VietNamese Universities In The Current Conntext
Tên tạp chí The European Journal of Humanities and Social Sciences
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link https://elibrary.ru/item.asp?id=46551513
Số phát hành 4
Nội dung According to the Resolution on comprehensive fundamental innovation in education of the Communist Party of Vietnam, the State and the situation of countries around the world, including Vietnam conducting industrial revolution 4.0, these require Universities need to ensure the quality of training to provide high quality human resources, especially the engineering disciplines. Universities should, therefore, focus on developing the capacity and performance of scientific research of lecturers, particularly technical lecturers to keep up with the changing trends of technical science and technology. This article identifies the tasks, outlines the capacity for scientific research, the state of scientific research of technical lecturers in universities in the context of a comprehensive fundamental innovation in education and Industrial revolution 4.0 and offers some solutions to develop the scientific research capacity of technical teaching staff in universities in Vietnam today
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Impact of electron beam irradiation on the chlorophyll degradation and antioxidant capacity of mango fruit

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2021

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Apiradee Uthairatanakij, Varit Srilaong, Natta Laohakunjit, Masaya Kato, Pongphen Jitareerat)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

An toàn và bảo mật cho thẻ thông minh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Lê Hoàng An, Trần Thái Bảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

CS-Rickart modules

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 432

Số truy cập trong tháng: 239462

Tổng số truy cập: 820420

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn