Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.

# Chi tiết
Tên bài báo Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.
Tên tạp chí Food Science and Technology
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2022
Đường link https://doi.org/10.1590/fst.22722
Số phát hành 42, e22722
Nội dung Bidens pilosa L. is a species of plant that grows wild. It is commonly found in abundance in the Mekong Delta region of Vietnam. This study aimed to investigate the chemical composition, in vitro and in vivo antioxidant activity, the antimicrobial activity against some aquatic pathogenic bacteria and antifungal activity against plant pathogenic bacteria of Bidens pilosa L. extract. The results showed that Bidens pilosa L. extract had good antioxidant capacity through all four test methods of DPPH, ABTS●+, RP, and TAC with the EC50 values of 455.78 ± 3.28 μg/mL, 148.68 ± 2.02 μg/mL, 462.09 ± 12.57 μg/mL and 139.14 ± 4.34 μg/mL, respectively. Fruit flies fed on a diet supplemented with 0.5 g/mL of Bidens pilosa L. extract had an average lifespan of 2.15 times and 1.54 times longer under oxidative stress using 20 mM Paraquat and H2O2 10%, respectively. In addition, the total polyphenols and total flavonoids in the extract were also determined to be 107.49 ± 4.04 mg GAE/g and 165.63 ± 2.90 mg QE/g, respectively. Regarding the antimicrobial activity, the ethanol extract of Bidens pilosa L. showed stronger resistance to Gram (+) S. agalactiae than the tested Gram (-) bacteria, including A. hydrophila, E. ictaluri, and A. dhakensis. In addition, the ethanol extract from Bidens pilosa L. also showed the better ability to inhibit the growth of the fungus Colletotrichum sp. (MIC = 1250 µg/mL) than that of Fusarium oxysporum (MIC = 2500 µg/mL).
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng quản lý phương pháp dạy học thực hành cho sinh viên ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cữu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Impact of different ultrasound-assisted processes for preparation of collagen hydrolysates from Asian bullfrog skin on characteristics and antioxidative properties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Sylvia Indriani, Thanasak Sae-leaw, Soottawat Benjakul, Supatra Karnjanapratum, Sitthipong Nalinanon)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị chống trộm trên xe gắn máy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Calculation of Surface Hardness When Surface Grinding ASIS 1045 Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Nhu Tung, Nguyen Hong Son, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2830

Số truy cập trong tháng: 41209

Tổng số truy cập: 364381

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn