Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nguồn kiến thức trong việc đoán từ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng qua phương pháp Think-aloud: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Cửu Long

# Chi tiết
Tên bài báo Nguồn kiến thức trong việc đoán từ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng qua phương pháp Think-aloud: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Cửu Long
Tên tạp chí Journal of Education Management
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link DOI: 10.53750/1859-2910.2021.13.8-42
Số phát hành 8
Nội dung Nghiên cứu này nhằm kiểm tra việc sử dụng những nguồn kiến thức trong việc đoán từ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng.
Tác giả Nguyễn Thị Anh Thư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Dressing of Dressing parameters for Grinding Tablet Shape Punches By CBN Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Van Tung, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng quản lý phương pháp dạy học thực hành cho sinh viên ngành kỹ thuật các trường đại học vùng đồng bằng sông Cữu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 231

Số truy cập trong tháng: 83159

Tổng số truy cập: 429936

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn