Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors

# Chi tiết
Tên bài báo Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors
Tên tạp chí ChemMedChem
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2020
Đường link https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cmdc.202000124
Số phát hành Vol. 15, No. 15
Nội dung We have synthesized 50 benzimidazole (BMZ) derivatives with 1,2-phenylenediamines and aromatic aldehydes under mild oxidation conditions by using inexpensive, nontoxic inorganic salt sodium metabisulfite in a one-pot condensation reaction and screened their ability to interfere with Zika virus (ZIKV) infection utilizing a cell-based phenotypic assay. Seven BMZs inhibited an African ZIKV strain with a selectivity index (SI=CC50 /EC50 ) of 9-37. Structure-activity relationship analysis demonstrated that substitution at the C-2, N-1, and C-5 positions of the BMZ ring were important for anti-ZIKV activity. The hybrid structure of BMZ and naphthalene rings was a structural feature responsible for the high anti-ZIKV activity. Importantly, BMZs inhibited ZIKV in human neural stem cells, a physiologically relevant system considering the severe congenital anomalies, like microcephaly, caused by ZIKV infection. Compound 39 displayed the highest antiviral efficacy against the African ZIKV strain in Huh-7 (SI>37) and neural stem cells (SI=12). Compound 35 possessed the highest activity in Vero cells (SI=115). Together, our data indicate that BMZs derivatives have to be considered for the development of ZIKV therapeutic interventions.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Điều khiển góc cánh Tuabin gió để ổn định công suất máy phát điện dùng mạng Nơ - ron mờ hồi quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Kỹ thuật đoán từ vựng của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và mối quan hệ của chúng với tỷ lệ đoán từ đúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Technical Parameters Influencing to Cayratia trifolia Fox Grape Wine Making

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phước Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo nghiệm động học, động lực học thiết bị làm đất và lên liếp trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Hải Đăng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 415

Số truy cập trong tháng: 239445

Tổng số truy cập: 820403

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn