Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Facile sodium metabisulfite mediated synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles and cytotoxicity evaluation

# Chi tiết
Tên bài báo Facile sodium metabisulfite mediated synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles and cytotoxicity evaluation
Tên tạp chí Heterocycles
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 05-2019
Đường link https://jglobal.jst.go.jp/en/detail?JGLOBAL_ID=201902226990832724
Số phát hành Vol. 98, No. 5
Nội dung A library of twenty-four, structurally diverse, 2-substituted and 1,2-disubstituted benzimidazole derivatives (4a-x) was designed and synthesized. The benzimidazole derivatives were constructed by a one-pot condensation reaction between 1,2-phenylenediamines and aromatic aldehydes under mild oxidation conditions utilizing inexpensive and non-toxic inorganic salt sodium metabisulfite. These compounds were assayed for cytotoxicities against five cancer cell lines; cervical (HeLa), breast cancer (MCF7), lung cancer (A549), stomach cancer (GSU) and Kato III cell lines in vitro. Most of the compounds had slightly inhibitory effects against all or limited tested cell lines. Among them, compound 4q showed moderate cytotoxicity against HeLa, MCF-7, A549, and Kato III cell lines with IC50 values of 28.4 µM, 28.3 µM, 30.7 µM, and 28.5 µM, respectively. The structure-activity relationship analysis suggested that the substructure combination of benzimidazole and naphthalene bearing the free hydroxy group at C-1 and the three methoxy groups at the C-6, C-7, and C-8 of the naphthalene ring may exhibit a synergistic effect and an improved anticancer activity.
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Vũ Trung Kiên, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 7

Số truy cập trong tháng: 11357

Tổng số truy cập: 201040

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn