Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

# Chi tiết
Tên bài báo An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam
Tên tạp chí International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2011
Đường link http://TuEngr.com/V02/423-436.pdf
Số phát hành 4
Nội dung A 500 birds/hour chicken slaughtering system with improved designs was used to investigate optimized operational parameters of scalding and defeathering process under chicken characteristics in Vietnam. The experiment is designed based on Orthogonal Second-order Design. Results of analysis of variance presented that scalding temperature and distance between two defeathering bands have had a most significant effect on product quality. The optimal solutions showed that the optimized operation parameters are 1.8 (m3/20birds) in scalding water flow, 67 (0C) in scalding temperature and 80 (seconds) in scalding time for scalding machine; and 415 (mm) in gap between two defeathering bands, 340 (rpm) in defeathering disc velocity and 120 (seconds) in defeathering time for defeathering machine. The implementation results of the lines designed based on these optimized operational parameters have confirmed the appropriateness for the optimization values suggested.
Tác giả Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)
Đơn vị Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Equations Defining Recursive Extensions as Set Theoretic Complete Intersections

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tổng quan về các Mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Calculating Optimum Gear Ration of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Thi Tham, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Multi-criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 78

Số truy cập trong tháng: 10349

Tổng số truy cập: 314624

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn