Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quality and storage stability of fish tofu as affected by duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate conjugate

# Chi tiết
Tên bài báo Quality and storage stability of fish tofu as affected by duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate conjugate
Tên tạp chí LWT - Food Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2020
Đường link https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0023643819312691
Số phát hành 120
Nội dung The impacts of duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate (DE)-conjugate at different levels (0.5–2.0 g/100g) on gel properties, sensory characteristics and storage stability of fish tofu during 21 days of refrigerated storage were evaluated. The incorporation of DE-conjugate increased breaking force, deformation, hardness, chewiness, cohesiveness, and springiness of fish tofu as the levels of DE-conjugate were augmented by enhancing protein cross-linking in fish tofu gel network (P < 0.05). However, fish tofu containing DE-conjugate showed lowered whiteness and L*, while ΔE*, a*, and b* values were augmented (P < 0.05). Fish tofu containing 1.5–2.0 g/100g DE-conjugate showed higher likeness scores than the control (P < 0.05). Additionally, DE-conjugate with antioxidant activity could effectively retard lipid oxidation (LO) of fish tofu during the storage ascertained by lowered increases in peroxide value (PV) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS). Fish tofu incorporated with 1.5–2.0 g/100g DE conjugate had lower psychrophilic bacterial count (PBC) and total viable count (TVC) throughout the storage than those containing 0.5–1.0 g/100g DE-conjugates and the control. Thus, DE-conjugate could be considered as a potential protein cross-linker, antimicrobial agent, and antioxidant to assure quality and extend shelf-life of fish emulsion gels.
Tác giả Trần Hồng Quân
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian giữ nhiệt tạo đông đến chất lượng tàu hủ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Huỳnh Thị Phương Thảo

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Vận dụng công thức Enstein để giải bài tập về hiện tượng quang điện

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xác định ma trận đổi cơ sở từ hai cơ sở bất kỳ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 458

Số truy cập trong tháng: 18591

Tổng số truy cập: 161025

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn