Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Recursive Join Processing In Big Data Environment

# Chi tiết
Tên bài báo Recursive Join Processing In Big Data Environment
Tên tạp chí Journal of Computer Science and Cybernetics
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 08-2021
Đường link https://scholar.google.com/scholar?hl=vi&as_sdt=0%2C5&q=Anh-Cang+PHAN%2C+Thanh-Ngoan+TRIEU%2C+Thuong-Cang+PHAN%2C+Recursive+Join+Processing+In+Big+Data+Environment&btnG=
Số phát hành Vol 37 - No.2
Nội dung In the era of information explosion, Big data is receiving increased attention as having important implications for growth, profitability, and survival of modern organizations. However, it also offers many challenges in the way data is processed and queried over time. A join operation is one of the most common operations appearing in many data queries. Specially, a recursive join is a join type used to query hierarchical data but it is more extremely complex and costly. The evaluation of the recursive join in MapReduce includes some iterations of two tasks of a join task and an incremental computation task. Those tasks are significantly expensive and reduce the performance of queries in large datasets because they generate plenty of intermediate data transmitting over the network. In this study, we thus propose a simple but efficient approach for Big recursive joins based on reducing by half the number of the required iterations in the Spark environment. This improvement leads to significantly reducing the number of the required tasks as well as the amount of the intermediate data generated and transferred over the network. Our experimental results show that an improved recursive join is more efficient and faster than a traditional one on large-scale datasets.
Tác giả Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Tăng trưởng xanh gắn với hội nhập Quốc tế thực tế tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ứng dụng điều khiển PI mờ cho hệ thống bồn nước

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tương tác kiểu gen – môi trường và phân tích tính ổn định năng suất của 15 giống đậu xanh có triển vọng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 62

Số truy cập trong tháng: 22126

Tổng số truy cập: 164560

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn