Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Assessment breaking strength the chassis of Multi-purpose forest fire fighting vehicle

# Chi tiết
Tên bài báo Assessment breaking strength the chassis of Multi-purpose forest fire fighting vehicle
Tên tạp chí IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1117, International Conference on Advanced Engineering and Technology (ICAET 2020) 18th-20th December 2020, Incheon, Korea, (Scopus, IF = 1.02)
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn, Nguyễn Thái Vân
Đơn vị Khoa Cơ khí Động lực
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A research on the effects of suspension stiffness on dynamic load on Dongfeng DVM 2.5 truck

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Đánh giá về cách mô tả "Mệnh đề quan hệ" trong một số sách ngữ pháp Tiếng Anh phổ biến

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Lâm Thái Quang

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

“Quản lí dạy học tiểu học theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Simulation dynamic system electric Powertrain using in the Automotive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 29

Số truy cập trong tháng: 22093

Tổng số truy cập: 164527

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn