Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive

# Chi tiết
Tên bài báo Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive
Tên tạp chí International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 www.ripublication.com
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2018=0.51)

Các bài báo khoa học liên quan

Tổng quan về ứng dụng Công nghệ Multimedia trong dạy học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Trần Minh Sang

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Solutions For Innovating The Quality Management Of Higher Education At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Phát triển nguồn nhân lực trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giai đọan 2018-2023

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Adaptive sliding mode control with RBF neural networks for omi-directional

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Phạm Thanh Tùng, Lê Thị Kiều Mai, Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Chi Ngon Nguyen, Ngo Phong Nguyen, Huong Dong Van )

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Synthesis of Indium phosphide nanocrystals via wet chemical method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2012

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 119

Số truy cập trong tháng: 42299

Tổng số truy cập: 1306645

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn