Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

# Chi tiết
Tên bài báo A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel
Tên tạp chí ICMMPM 2019, Materials Science Forum ISSN: 1662-9752 doi:10.4028
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 02-2020
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú Scopus (Q3, IF2020=0.35)

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong mục tiêu giáo dục toàn diện

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Hoàn thiện thể chế giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Ban giám hiệu

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG IOT CHO MÔ HÌNH QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 879

Số truy cập trong tháng: 11182

Tổng số truy cập: 200865

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn