Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

# Chi tiết
Tên bài báo Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark
Tên tạp chí ID 249977 WCGO 2019 – 6th World Congress on Global Optimization July 8-10, 2019
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 07-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang Phan)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Analysis of Effects of Machining Parameters on Surface Roughness in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Using Taguchi Method

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Tien Dung Hoang, Thi Tam Do, Thanh Hien Bui, Manh Cuong Nguyen, Anh Tung Luu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Khảo nghiệm các giống cà chua bi tại nhà lưới Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Khảo sát sự phân ly tổ hợp lai hồi giao lúa thơm kháng rầy nâu dựa vào đặc tính nông học và dấu phân tử.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 929

Số truy cập trong tháng: 11232

Tổng số truy cập: 200915

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn