Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

# Chi tiết
Tên bài báo Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);
Tên tạp chí ICPS Published by ACM New York - 2018. ACM ISBN: 978-1-4503-6339-6
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2020

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật và chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Screening of aromatic rice lines by using molecular marker and sensory test.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu giáo dục Stem ở nước ngoài

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Phạm Huy Tư, Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 332

Số truy cập trong tháng: 83260

Tổng số truy cập: 430037

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn