Bài báo khoa học

Tổng số: 28

Tam giáo trong phong tục tang ma của người Hoa Triều Châu ở Sóc Trăng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Trương Thuận Lợi

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tổng quan về ứng dụng Công nghệ Multimedia trong dạy học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Trần Minh Sang

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

TEACHING POSITIVE LEARNING APPROACHES FOR POLITICAL THEORY SUBJECTS IN THE DIGITAL AGE.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Lê Thị Tâm, Trần Văn Diễn, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

PROMOTE CULINARY CULTURAL VALUES IN TOURISM DEVELOPMENT IN VINH LONG

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Phát triển làng hoa sa đéc như một thương hiệu văn hóa đặc trưng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Thanh, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tính cách người Trà Vinh trong văn học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Dạy học theo tiếp cận năng lực trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 43

Số truy cập trong tháng: 42223

Tổng số truy cập: 1306569

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn