Bài báo khoa học

Tổng số: 60

The impacts of green LaBSiO5: Tb3+, Ce3+ phosphor on lumen output of white LEDs.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Blue-yellow emissive LaAlO3:Dy3+ phosphor for high bright white light-emitting diodes.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Effect of the calcination temperature of the FTO/PbS cathode on the performance of a quantum dot-sensitized solar cell

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Using phosphor ZnB2O4:Mn2+ for enhancing the illuminating beam and hue standard in white light-emitting diodes.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Research on advancing chromatic reproduction and luminosity of a WLED using triple-layer remote phosphor arrangement.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

The better distant phosphor configurations for enhancing WLED color intensity: YVO 4 :Eu 3+ and YF 3 :Mn 2+

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

The preparation of reduced graphene oxide - Cu2S by hydrothermal method for quantum dot sensitized solar cells

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

The application of multi-layer phosphor-in-glass sheets in boosting white light emitting diodes chromaticity

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP HIỆN NAY

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2023

Thành viên: Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Thị Ràng, Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nâng Cao hiệu quả hoạt động của báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2023

Thành viên: Nguyễn Thị Ràng, Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 93

Số truy cập trong tháng: 42273

Tổng số truy cập: 1306619

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn