Bài báo khoa học

Tổng số: 46

Investigation of the fcnc processes in the 3-4-1-1 model

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2022

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Tự chủ đại học đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Minh Trí

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phạm Minh Trí, Nguyễn Thành Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Evaluation of Toxicity of the Ethanol Extract of Euphorbia antiquorum L. in Drosophila melanogaster

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Phytochemical screening and evaluation of antioxidant, antibacterial activities of ethanol extract from Combretum quadrangulare collected in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Investigation of chemical composition and evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activities of ethanol extract from Bidens pilosa L.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ Muồng trâu (Cassia alata) và Lá dứa (Ananas comosus)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.)

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

The connected p-median problem on complete multi-layered graphs

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 446

Số truy cập trong tháng: 239476

Tổng số truy cập: 820434

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn