Bài báo khoa học

Tổng số: 14

Developing High-Quality Human Resources in The Field of Education and Training: Policies, Legal Provisions and Recommendations for Some Solutions

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Improve the management of practice activities for students at universities of technical pedagogy in the Mekong Delta region

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2023

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Development of Lecturers in Technology Sector in Universities in Accordance with Competence

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2023

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Management of Practice Activities of Engineering Students at Vinh Long University of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Solutions For Innovating The Quality Management Of Higher Education At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Building and Perfecting Teachers’ Personalities in the Context of International Intergration

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Phẩm chất, năng lực cần thiết của người tổ trưởng chuyên môn trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Developing Scientific Research Of Technical Lecturers In VietNamese Universities In The Current Conntext

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 109

Số truy cập trong tháng: 42289

Tổng số truy cập: 1306635

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn