Bài báo khoa học

Tổng số: 44

Similarity Algorithms for Fuzzy Join Computation in Big Data Processing Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2023

Thành viên: Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Hounsfield Unit Variations-Based Liver Lesions Detection and Classification Using Deep Learning

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2023

Thành viên: Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Improving liver lesions classification on CT/MRI images based on Hounsfield Units attenuation and deep learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Driver Drowsiness Detection and Smart Alerting using Deep Learning and IoT

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2023

Thành viên: Phan Anh Cang

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Dự đoán nỗ lực phát triển phần mềm theo quy trình AGILE sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2022

Thành viên: Trần Thái Bảo, Lê Hoàng An, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Trịnh Thị Kim Thơ

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Content-Based Video Big Data Retrieval with Extensive Features and Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang PHAN, Thanh-Ngoan Trieu )

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Covid-19 Detection Based on Lung Lesion Signs in Big Data Processing Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Thị Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Comparative Analysis of Skew Join Strategies for Large-Scale DataSets with MapReduce and Spark

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Phan Anh Cang, Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang PHAN, Thanh-Ngoan TRIEU)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

A Systematic Approach to Healthcare Knowledge Management Systems in the Era of Big Data and Artificial Intelligence

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Thuong-Cang PHAN, Thanh-Ngoan TRIEU)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 56

Số truy cập trong tháng: 42236

Tổng số truy cập: 1306582

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn